Ecosia Oceanhero Ekoru

acteerstijl acteerstijl acteerstijl
afdruksel afdruksel afdruksel
afschaduwing afschaduwing afschaduwing
afstraalsel afstraalsel afstraalsel
afstraling afstraling afstraling
algemeenheid algemeenheid algemeenheid
alledaagsheid alledaagsheid alledaagsheid
allegorese allegorese allegorese
allegorie allegorie allegorie
allegorisme allegorisme allegorisme
allegorist allegorist allegorist
anafora anafora anafora
anakoloet anakoloet anakoloet
analogie analogie analogie
analogieredenering analogieredenering analogieredenering
anastrofe anastrofe anastrofe
anticlimax anticlimax anticlimax
antifrase antifrase antifrase
antithese antithese antithese
antropomorfisme antropomorfisme antropomorfisme
apokoinou apokoinou apokoinou
artikelvorm artikelvorm artikelvorm
asymmetrie asymmetrie asymmetrie
auxesis auxesis auxesis
balladevorm balladevorm balladevorm
banaliteit banaliteit banaliteit
barbarisme barbarisme barbarisme
bastaardvorm bastaardvorm bastaardvorm
beeld beeld beeld
beeldenkraam beeldenkraam beeldenkraam
beeldspraak beeldspraak beeldspraak
beeldvorm beeldvorm beeldvorm
beeldvorming beeldvorming beeldvorming
beknoptheid beknoptheid beknoptheid
beleefdheidsvorm beleefdheidsvorm beleefdheidsvorm
belichaming belichaming belichaming
bloem bloem bloem
bloemrijke_taal bloemrijke_taal bloemrijke_taal
boekvorm boekvorm boekvorm
briefstijl briefstijl briefstijl
briefvorm briefvorm briefvorm
brochurevorm brochurevorm brochurevorm
catalogusvorm catalogusvorm catalogusvorm
chiasma chiasma chiasma
chiasme chiasme chiasme
clicheetje clicheetje clicheetje
cliché cliché cliché
clichébeeld clichébeeld clichébeeld
clichématigheid clichématigheid clichématigheid
climax climax climax
correctio correctio correctio
dagboekstijl dagboekstijl dagboekstijl
dematerialisatie dematerialisatie dematerialisatie
dialoog dialoog dialoog
dichtstijl dichtstijl dichtstijl
dichtvorm dichtvorm dichtvorm
dooddoener dooddoener dooddoener
dysfemisme dysfemisme dysfemisme
ellips ellips ellips
enumeratie enumeratie enumeratie
epanalepsis epanalepsis epanalepsis
epifoor epifoor epifoor
eufemisme eufemisme eufemisme
explicitatie explicitatie explicitatie
fraseologie fraseologie fraseologie
gelijkenis gelijkenis gelijkenis
gemeenplaats gemeenplaats gemeenplaats
geminatie geminatie geminatie
germanisme germanisme germanisme
god god god
handelsstijl handelsstijl handelsstijl
hendiadys hendiadys hendiadys
herhaling herhaling herhaling
hij-vorm hij-vorm hij-vorm
historiestijl historiestijl historiestijl
homoniem homoniem homoniem
homonymie homonymie homonymie
hypallage hypallage hypallage
hyperbool hyperbool hyperbool
hyponiem hyponiem hyponiem
hypostase hypostase hypostase
hypostasering hypostasering hypostasering
hypostasis hypostasis hypostasis
hypotaxis hypotaxis hypotaxis
hysteron_proteron hysteron_proteron hysteron_proteron
iconologie iconologie iconologie
iconoloog iconoloog iconoloog
idioom idioom idioom
ik-boek ik-boek ik-boek
ik-verhaal ik-verhaal ik-verhaal
ik-verteller ik-verteller ik-verteller
ik-vorm ik-vorm ik-vorm
illusie illusie illusie
illusionisme illusionisme illusionisme
illusionist illusionist illusionist
incarnatie incarnatie incarnatie
inversie inversie inversie
ironie ironie ironie
iteratie iteratie iteratie
jij-vorm jij-vorm jij-vorm
kanselarijstijl kanselarijstijl kanselarijstijl
kanselbloempje kanselbloempje kanselbloempje
kanselstijl kanselstijl kanselstijl
kazernebloempje kazernebloempje kazernebloempje
kerkstijl kerkstijl kerkstijl
koopmansstijl koopmansstijl koopmansstijl
krantenstijl krantenstijl krantenstijl
kroniekstijl kroniekstijl kroniekstijl
leenspreuk leenspreuk leenspreuk
litotes litotes litotes
locus_communis locus_communis locus_communis
malapropisme malapropisme malapropisme
materialisatie materialisatie materialisatie
materie materie materie
mens mens mens
metafoor metafoor metafoor
metafora metafora metafora
metaforische_vorm metaforische_vorm metaforische_vorm
metalepsis metalepsis metalepsis
metamorfose metamorfose metamorfose
metamorfosering metamorfosering metamorfosering
metonymia metonymia metonymia
metonymie metonymie metonymie
monologue_intérieur monologue_intérieur monologue_intérieur
naamwoordstijl naamwoordstijl naamwoordstijl
notarisstijl notarisstijl notarisstijl
odestijl odestijl odestijl
ontmaterialisering ontmaterialisering ontmaterialisering
ontstoffelijking ontstoffelijking ontstoffelijking
opsomming opsomming opsomming
optatie optatie optatie
overdracht overdracht overdracht
overdrachtelijkheid overdrachtelijkheid overdrachtelijkheid
oxymoron oxymoron oxymoron
pamfletstijl pamfletstijl pamfletstijl
parabel parabel parabel
paradox paradox paradox
paraleipsis paraleipsis paraleipsis
paralipsis paralipsis paralipsis
parallellisme parallellisme parallellisme
parameter parameter parameter
pars_pro_toto pars_pro_toto pars_pro_toto
pejoratief pejoratief pejoratief
perifrase perifrase perifrase
personificatie personificatie personificatie
persoonsverbeelding persoonsverbeelding persoonsverbeelding
plasticiteit plasticiteit plasticiteit
plastiek plastiek plastiek
platitude platitude platitude
pleonasme pleonasme pleonasme
polyptoton polyptoton polyptoton
preekstijl preekstijl preekstijl
prolepsis prolepsis prolepsis
prosopopoeia prosopopoeia prosopopoeia
prozastijl prozastijl prozastijl
rechtsstijl rechtsstijl rechtsstijl
redefiguur redefiguur redefiguur
redeneerstijl redeneerstijl redeneerstijl
redeneertrant redeneertrant redeneertrant
redeneerwijze redeneerwijze redeneerwijze
redenering_a_pari redenering_a_pari redenering_a_pari
register register register
repetitie repetitie repetitie
repetitio repetitio repetitio
representant representant representant
representatie representatie representatie
retorische_figuur retorische_figuur retorische_figuur
retorische_vraag retorische_vraag retorische_vraag
rijmvorm rijmvorm rijmvorm
romanvorm romanvorm romanvorm
schrijfstijl schrijfstijl schrijfstijl
sonatevorm sonatevorm sonatevorm
sonnetvorm sonnetvorm sonnetvorm
spreekstijl spreekstijl spreekstijl
spreektaalvorm spreektaalvorm spreektaalvorm
spreuk spreuk spreuk
sprookjesvorm sprookjesvorm sprookjesvorm
staccatostijl staccatostijl staccatostijl
stadhuisstijl stadhuisstijl stadhuisstijl
stem stem stem
stijl stijl stijl
stijlbeginsel stijlbeginsel stijlbeginsel
stijlbloempje stijlbloempje stijlbloempje
stijlfiguur stijlfiguur stijlfiguur
stijlmiddel stijlmiddel stijlmiddel
stijlprincipe stijlprincipe stijlprincipe
stijlregister stijlregister stijlregister
stijlvorm stijlvorm stijlvorm
stilisticum stilisticum stilisticum
stilus stilus stilus
stoplap stoplap stoplap
stream_of_consciousness stream_of_consciousness stream_of_consciousness
streekvorm streekvorm streekvorm
strofebouw strofebouw strofebouw
strofevorm strofevorm strofevorm
strofische_vorm strofische_vorm strofische_vorm
substantie substantie substantie
substantiëring substantiëring substantiëring
symboliek symboliek symboliek
symbolisering symbolisering symbolisering
symbool symbool symbool
symboolfunctie symboolfunctie symboolfunctie
symboolhandeling symboolhandeling symboolhandeling
symboolwaarde symboolwaarde symboolwaarde
synecdoche synecdoche synecdoche
synesthesie synesthesie synesthesie
synoniem synoniem synoniem
synonymie synonymie synonymie
tautologie tautologie tautologie
tegenstelling tegenstelling tegenstelling
telegramstijl telegramstijl telegramstijl
tijdschriftvorm tijdschriftvorm tijdschriftvorm
toonzetting toonzetting toonzetting
treurspelstijl treurspelstijl treurspelstijl
troop troop troop
uitbeelding uitbeelding uitbeelding
understatement understatement understatement
vanzelfsprekendheid vanzelfsprekendheid vanzelfsprekendheid
variabele variabele variabele
vergelijking vergelijking vergelijking
vergroting vergroting vergroting
verhaalstijl verhaalstijl verhaalstijl
verhaalvorm verhaalvorm verhaalvorm
vermenselijking vermenselijking vermenselijking
verpersoonlijking verpersoonlijking verpersoonlijking
versvorm versvorm versvorm
vertelstijl vertelstijl vertelstijl
verzinnebeelding verzinnebeelding verzinnebeelding
vraagvorm vraagvorm vraagvorm
vulgarisme vulgarisme vulgarisme
wederopvatting wederopvatting wederopvatting
woordspeling woordspeling woordspeling
zegswijs zegswijs zegswijs
zegswijze zegswijze zegswijze
zeugma zeugma zeugma
zicht zicht zicht
zinfiguur zinfiguur zinfiguur
zinnebeeld zinnebeeld zinnebeeld
écriture_artiste écriture_artiste écriture_artiste