Ecosia Oceanhero Ekoru

aanademing aanademing aanademing
aanblazing aanblazing aanblazing
aanspraak aanspraak aanspraak
aanspreekvorm aanspreekvorm aanspreekvorm
aantonende_wijs aantonende_wijs aantonende_wijs
aanvoegende_wijs aanvoegende_wijs aanvoegende_wijs
abc abc abc
abc'tje abc'tje abc'tje
ablatief ablatief ablatief
ablatiefvorm ablatiefvorm ablatiefvorm
ablativus ablativus ablativus
ablaut ablaut ablaut
absolutief absolutief absolutief
abstractheid abstractheid abstractheid
abstractie abstractie abstractie
abstractieniveau abstractieniveau abstractieniveau
abstractum abstractum abstractum
abstrahering abstrahering abstrahering
accent accent accent
acceptie acceptie acceptie
accusatief accusatief accusatief
accusatiefvorm accusatiefvorm accusatiefvorm
accusativus accusativus accusativus
achter-pv achter-pv achter-pv
achterklinker achterklinker achterklinker
achteropplaatsing achteropplaatsing achteropplaatsing
achtervoeging achtervoeging achtervoeging
achtervoegsel achtervoegsel achtervoegsel
achterzetsel achterzetsel achterzetsel
achterzetseluitdrukking achterzetseluitdrukking achterzetseluitdrukking
acrofonie acrofonie acrofonie
actuering actuering actuering
adhortatief adhortatief adhortatief
afbreekregel afbreekregel afbreekregel
aferesis aferesis aferesis
affigering affigering affigering
affix affix affix
affricaat affricaat affricaat
afkapping afkapping afkapping
afko afko afko
afleiding afleiding afleiding
afloping afloping afloping
afstamming afstamming afstamming
agglutinatie agglutinatie agglutinatie
alexandrijn alexandrijn alexandrijn
alfa alfa alfa
aliënisme aliënisme aliënisme
allegaat allegaat allegaat
alliteratie alliteratie alliteratie
allofoon allofoon allofoon
allomorf allomorf allomorf
alternantie alternantie alternantie
alternatie alternatie alternatie
alveolair alveolair alveolair
amerikanisme amerikanisme amerikanisme
ametrie ametrie ametrie
amfibrachys amfibrachys amfibrachys
analogie analogie analogie
anapest anapest anapest
anglist anglist anglist
anglistiek anglistiek anglistiek
anglofonie anglofonie anglofonie
anglofoon anglofoon anglofoon
antecedent antecedent antecedent
antimetrie antimetrie antimetrie
antistrofe antistrofe antistrofe
aorist aorist aorist
aoristus aoristus aoristus
apocope apocope apocope
apocopering apocopering apocopering
apologie apologie apologie
appositie appositie appositie
archetype archetype archetype
archifoneem archifoneem archifoneem
articulatie articulatie articulatie
aspect aspect aspect
aspiratie aspiratie aspiratie
assembleertaal assembleertaal assembleertaal
assibilatie assibilatie assibilatie
assimilatie assimilatie assimilatie
assonance assonance assonance
assonant assonant assonant
assonantie assonantie assonantie
attractie attractie attractie
augment augment augment
augmentatief augmentatief augmentatief
bahuvrihicompositum bahuvrihicompositum bahuvrihicompositum
barbarisme barbarisme barbarisme
bargoens bargoens bargoens
bedrijvende_vorm bedrijvende_vorm bedrijvende_vorm
beeldrijm beeldrijm beeldrijm
beginklank beginklank beginklank
beginrijm beginrijm beginrijm
begrippensysteem begrippensysteem begrippensysteem
bepaling bepaling bepaling
bescheidenheidsmeervoud bescheidenheidsmeervoud bescheidenheidsmeervoud
betekenaar betekenaar betekenaar
betekenispostulaat betekenispostulaat betekenispostulaat
betekenisverhouding betekenisverhouding betekenisverhouding
betrekkingsvorm betrekkingsvorm betrekkingsvorm
bevel bevel bevel
bezitsvorm bezitsvorm bezitsvorm
bijstelling bijstelling bijstelling
bijvorm bijvorm bijvorm
bijwoord bijwoord bijwoord
bindfoneem bindfoneem bindfoneem
bindmorfeem bindmorfeem bindmorfeem
binnenrijm binnenrijm binnenrijm
briefmodel briefmodel briefmodel
buiging buiging buiging
buigingsvorm buigingsvorm buigingsvorm
bèta bèta bèta
calculus calculus calculus
calque calque calque
casus casus casus
casus_obliquus casus_obliquus casus_obliquus
casus_rectus casus_rectus casus_rectus
casussysteem casussysteem casussysteem
casusvorm casusvorm casusvorm
causaliteit causaliteit causaliteit
causatief causatief causatief
causatiefvorm causatiefvorm causatiefvorm
cesuur cesuur cesuur
click click click
cognaat cognaat cognaat
cohesie cohesie cohesie
collectief collectief collectief
collectivum collectivum collectivum
combinatoriek combinatoriek combinatoriek
comparatief comparatief comparatief
comparatisme comparatisme comparatisme
comparatist comparatist comparatist
comparativus comparativus comparativus
comparitie comparitie comparitie
competence competence competence
competentie competentie competentie
complement complement complement
concessief concessief concessief
conditionalis conditionalis conditionalis
congruentie congruentie congruentie
conjugatie conjugatie conjugatie
conjunct conjunct conjunct
conjunctie conjunctie conjunctie
conjunctief conjunctief conjunctief
connotatie connotatie connotatie
consonant consonant consonant
consonantenschrift consonantenschrift consonantenschrift
consonantenstelsel consonantenstelsel consonantenstelsel
consonantensysteem consonantensysteem consonantensysteem
consonantisme consonantisme consonantisme
constituent constituent constituent
context context context
continuant continuant continuant
contractievorm contractievorm contractievorm
contrastaccent contrastaccent contrastaccent
convergentie convergentie convergentie
copia_verborum copia_verborum copia_verborum
copula copula copula
coreferentie coreferentie coreferentie
corona corona corona
correlatief correlatief correlatief
creolisering creolisering creolisering
dactylus dactylus dactylus
datief datief datief
datiefvorm datiefvorm datiefvorm
declinatie declinatie declinatie
deflectering deflectering deflectering
deflexie deflexie deflexie
deixis deixis deixis
delabialisatie delabialisatie delabialisatie
denasalering denasalering denasalering
denominatief denominatief denominatief
derivatie derivatie derivatie
desambiguering desambiguering desambiguering
determinator determinator determinator
dialectverlies dialectverlies dialectverlies
diathese diathese diathese
dichterziel dichterziel dichterziel
dictie dictie dictie
differentiatie differentiatie differentiatie
diftong diftong diftong
diftongering diftongering diftongering
digamma digamma digamma
diglossie diglossie diglossie
digraaf digraaf digraaf
dijambe dijambe dijambe
dimeter dimeter dimeter
diminutiefsuffix diminutiefsuffix diminutiefsuffix
dipodie dipodie dipodie
discussietechniek discussietechniek discussietechniek
disjunctie disjunctie disjunctie
dislocatie dislocatie dislocatie
disponibiliteit disponibiliteit disponibiliteit
dissimilatie dissimilatie dissimilatie
diëresis diëresis diëresis
doe-vorm doe-vorm doe-vorm
doofstommenalfabet doofstommenalfabet doofstommenalfabet
door-bepaling door-bepaling door-bepaling
drieklank drieklank drieklank
dubbelrijm dubbelrijm dubbelrijm
duratief duratief duratief
dysmelie dysmelie dysmelie
een_vrije_vertaling_van een_vrije_vertaling_van een_vrije_vertaling_van
eenklank eenklank eenklank
eindrijm eindrijm eindrijm
ejectief ejectief ejectief
elatief elatief elatief
elisie elisie elisie
enclise enclise enclise
enclisis enclisis enclisis
enjambement enjambement enjambement
enkelvoudsvorm enkelvoudsvorm enkelvoudsvorm
epenthesis epenthesis epenthesis
epigraaf epigraaf epigraaf
epigrafie epigrafie epigrafie
epigrafologie epigrafologie epigrafologie
epigrafoloog epigrafoloog epigrafoloog
epistolografie epistolografie epistolografie
epitheton epitheton epitheton
equivocatie equivocatie equivocatie
ergatief ergatief ergatief
explosief explosief explosief
extrapositie extrapositie extrapositie
false_friends false_friends false_friends
faryngaal faryngaal faryngaal
faux_amis faux_amis faux_amis
filologie filologie filologie
filoloog filoloog filoloog
finalisme finalisme finalisme
flexievorm flexievorm flexievorm
foneem foneem foneem
fonering fonering fonering
fonologie fonologie fonologie
fonoloog fonoloog fonoloog
formuleertechniek formuleertechniek formuleertechniek
fotorijm fotorijm fotorijm
frase frase frase
fraseologie fraseologie fraseologie
fraseoloog fraseoloog fraseoloog
frasering frasering frasering
fricatief fricatief fricatief
functie functie functie
gallicisme gallicisme gallicisme
gebiedende_wijs gebiedende_wijs gebiedende_wijs
gebroken_rijm gebroken_rijm gebroken_rijm
gebruik gebruik gebruik
gedachterijm gedachterijm gedachterijm
gehemelteletter gehemelteletter gehemelteletter
gekruist_rijm gekruist_rijm gekruist_rijm
gelijkenis gelijkenis gelijkenis
gelijkrijm gelijkrijm gelijkrijm
geminaat geminaat geminaat
geminatie geminatie geminatie
generering generering generering
genitief genitief genitief
genus genus genus
gepaard_rijm gepaard_rijm gepaard_rijm
gerijm gerijm gerijm
gerijmel gerijmel gerijmel
gerundium gerundium gerundium
gerundivum gerundivum gerundivum
geslacht geslacht geslacht
geslachtsregel geslachtsregel geslachtsregel
gesprekstechniek gesprekstechniek gesprekstechniek
getal getal getal
gevoelswaarde gevoelswaarde gevoelswaarde
gezegde gezegde gezegde
glijdend_rijm glijdend_rijm glijdend_rijm
glijder glijder glijder
glijklank glijklank glijklank
glosseem glosseem glosseem
glossemen glossemen glossemen
graad graad graad
grammatica grammatica grammatica
grammaticamodel grammaticamodel grammaticamodel
grammaticaregel grammaticaregel grammaticaregel
grondbetekenis grondbetekenis grondbetekenis
grondvorm grondvorm grondvorm
haiku haiku haiku
halfrijm halfrijm halfrijm
haplografie haplografie haplografie
haplologie haplologie haplologie
hebbing hebbing hebbing
heffing heffing heffing
heptameter heptameter heptameter
herderspoëzie herderspoëzie herderspoëzie
herschrijfregel herschrijfregel herschrijfregel
herspelling herspelling herspelling
hertaling hertaling hertaling
herverfransing herverfransing herverfransing
hervertaling hervertaling hervertaling
hexameter hexameter hexameter
hollandisme hollandisme hollandisme
homofonie homofonie homofonie
homograaf homograaf homograaf
homoioteleuton homoioteleuton homoioteleuton
hoofdlettervorm hoofdlettervorm hoofdlettervorm
hypercorrectie hypercorrectie hypercorrectie
hypotaxis hypotaxis hypotaxis
idiolect idiolect idiolect
idioom idioom idioom
ik-figuur ik-figuur ik-figuur
ik-persoon ik-persoon ik-persoon
illocutie illocutie illocutie
imperfectum imperfectum imperfectum
implosief implosief implosief
inchoatief inchoatief inchoatief
inchoativum inchoativum inchoativum
inclinatie inclinatie inclinatie
incorporatie incorporatie incorporatie
indicatief indicatief indicatief
indicatiefvorm indicatiefvorm indicatiefvorm
indicativus indicativus indicativus
inductie inductie inductie
infinitief infinitief infinitief
infinitiefvorm infinitiefvorm infinitiefvorm
infinitivus infinitivus infinitivus
infix infix infix
inflectie inflectie inflectie
inflexie inflexie inflexie
ingveonisme ingveonisme ingveonisme
inhoud inhoud inhoud
inlaut inlaut inlaut
inschildering inschildering inschildering
instrumentalis instrumentalis instrumentalis
intensie intensie intensie
intensief intensief intensief
intensivum intensivum intensivum
interjectie interjectie interjectie
interpunctie interpunctie interpunctie
interpungering interpungering interpungering
interrogatief interrogatief interrogatief
interviewtechniek interviewtechniek interviewtechniek
intransitief intransitief intransitief
intransitivum intransitivum intransitivum
invoegsel invoegsel invoegsel
irrealis irrealis irrealis
isofoon isofoon isofoon
isoglossenmethode isoglossenmethode isoglossenmethode
isomorf isomorf isomorf
isomorfisme isomorfisme isomorfisme
isosyllabisme isosyllabisme isosyllabisme
italianisering italianisering italianisering
iteratiefvorm iteratiefvorm iteratiefvorm
jambe jambe jambe
kakografie kakografie kakografie
keelklank keelklank keelklank
keelletter keelletter keelletter
keerrijm keerrijm keerrijm
kenning kenning kenning
kettingrijm kettingrijm kettingrijm
keukenfrans keukenfrans keukenfrans
klankbeeld klankbeeld klankbeeld
klankstelsel klankstelsel klankstelsel
klanksymboliek klanksymboliek klanksymboliek
klanksysteem klanksysteem klanksysteem
klankverandering klankverandering klankverandering
klankverschuiving klankverschuiving klankverschuiving
klankvorm klankvorm klankvorm
klankwisseling klankwisseling klankwisseling
klinkaard klinkaard klinkaard
klinker klinker klinker
klinkerreductie klinkerreductie klinkerreductie
klinkerrijm klinkerrijm klinkerrijm
klinkerwisseling klinkerwisseling klinkerwisseling
klinkletter klinkletter klinkletter
kofschip kofschip kofschip
koppeling koppeling koppeling
koptisch koptisch koptisch
kreupelrijm kreupelrijm kreupelrijm
kruisrijm kruisrijm kruisrijm
kunstbegrip kunstbegrip kunstbegrip
kwantiteit kwantiteit kwantiteit
labiaal labiaal labiaal
labialisatie labialisatie labialisatie
laminaal laminaal laminaal
langvers langvers langvers
leenbetekenis leenbetekenis leenbetekenis
leenvertaling leenvertaling leenvertaling
leesvorm leesvorm leesvorm
lettergreeprijm lettergreeprijm lettergreeprijm
letterkeer letterkeer letterkeer
letterlievendheid letterlievendheid letterlievendheid
letterrijm letterrijm letterrijm
lexeem lexeem lexeem
lexicalisatie lexicalisatie lexicalisatie
lexicograaf lexicograaf lexicograaf
lexicografe lexicografe lexicografe
lexicografie lexicografie lexicografie
lexicologie lexicologie lexicologie
lexicoloog lexicoloog lexicoloog
lid lid lid
lijdende_vorm lijdende_vorm lijdende_vorm
lingo lingo lingo
links-rechtsprincipe links-rechtsprincipe links-rechtsprincipe
lip lip lip
lipklank lipklank lipklank
lipletter lipletter lipletter
literatuurliefhebber literatuurliefhebber literatuurliefhebber
locutie locutie locutie
maat maat maat
maatsysteem maatsysteem maatsysteem
majesteitsmeervoud majesteitsmeervoud majesteitsmeervoud
mannelijk_rijm mannelijk_rijm mannelijk_rijm
masculinisering masculinisering masculinisering
masculinum masculinum masculinum
medeklinker medeklinker medeklinker
medeklinkerrijm medeklinkerrijm medeklinkerrijm
medium medium medium
meervoud meervoud meervoud
meervoudsvorm meervoudsvorm meervoudsvorm
meervoudsvorming meervoudsvorming meervoudsvorming
melodie melodie melodie
metafoor metafoor metafoor
metafora metafora metafora
metafrase metafrase metafrase
metathese metathese metathese
metathesis metathesis metathesis
metriek metriek metriek
metrum metrum metrum
middenrijm middenrijm middenrijm
minor minor minor
modaliteit modaliteit modaliteit
modus modus modus
moedertaalverlies moedertaalverlies moedertaalverlies
monoftong monoftong monoftong
monoftongering monoftongering monoftongering
monometer monometer monometer
monoseem monoseem monoseem
monosillabe monosillabe monosillabe
monosyllabe monosyllabe monosyllabe
monotonie monotonie monotonie
morfeem morfeem morfeem
morfologie morfologie morfologie
morfoloog morfoloog morfoloog
morfonologie morfonologie morfonologie
mutatie mutatie mutatie
naamsafleiding naamsafleiding naamsafleiding
naamvalsbetrekking naamvalsbetrekking naamvalsbetrekking
naamvalssuffix naamvalssuffix naamvalssuffix
naamvalsvorm naamvalsvorm naamvalsvorm
nabepaling nabepaling nabepaling
nadrukvorm nadrukvorm nadrukvorm
narratologie narratologie narratologie
nasaal nasaal nasaal
nasalering nasalering nasalering
naspelling naspelling naspelling
navorming navorming navorming
neerlandisme neerlandisme neerlandisme
neografie neografie neografie
neusklank neusklank neusklank
neusletter neusletter neusletter
neustoon neustoon neustoon
nevenschikking nevenschikking nevenschikking
nevenvorm nevenvorm nevenvorm
noemvorm noemvorm noemvorm
nomen nomen nomen
nominalisatie nominalisatie nominalisatie
nominatiefvorm nominatiefvorm nominatiefvorm
nonsenspoëzie nonsenspoëzie nonsenspoëzie
noodrijm noodrijm noodrijm
nulmorfeem nulmorfeem nulmorfeem
nultrap nultrap nultrap
objectsvorm objectsvorm objectsvorm
obstruent obstruent obstruent
obversie obversie obversie
occlusief occlusief occlusief
ogam ogam ogam
omarmend_rijm omarmend_rijm omarmend_rijm
ommekeer ommekeer ommekeer
omspelling omspelling omspelling
omvattend_rijm omvattend_rijm omvattend_rijm
onbepaalde_wijs onbepaalde_wijs onbepaalde_wijs
onderschikking onderschikking onderschikking
onderwerp onderwerp onderwerp
onderwerpsvorm onderwerpsvorm onderwerpsvorm
onomasiologie onomasiologie onomasiologie
onomasioloog onomasioloog onomasioloog
onovergankelijkheid onovergankelijkheid onovergankelijkheid
ontkenning ontkenning ontkenning
ontleding ontleding ontleding
ontrijming ontrijming ontrijming
ontronding ontronding ontronding
onzijdig_rijm onzijdig_rijm onzijdig_rijm
onzuiver_rijm onzuiver_rijm onzuiver_rijm
oogrijm oogrijm oogrijm
optatief optatief optatief
ordinale ordinale ordinale
orthografie orthografie orthografie
overbrenging overbrenging overbrenging
overgankelijkheid overgankelijkheid overgankelijkheid
overlap overlap overlap
overloping overloping overloping
overspelling overspelling overspelling
overtreffende_trap overtreffende_trap overtreffende_trap
overzetting overzetting overzetting
palataal palataal palataal
palatogram palatogram palatogram
paradigma paradigma paradigma
paragoge paragoge paragoge
paralinguïstiek paralinguïstiek paralinguïstiek
parataxis parataxis parataxis
parenthese parenthese parenthese
parenthesis parenthesis parenthesis
parser parser parser
parsering parsering parsering
parsing parsing parsing
partikel partikel partikel
partitief partitief partitief
passief passief passief
passivum passivum passivum
pentameter pentameter pentameter
penultima penultima penultima
perfectum perfectum perfectum
performance performance performance
perifrase perifrase perifrase
perlocutie perlocutie perlocutie
persoon persoon persoon
persoonsvorm persoonsvorm persoonsvorm
petrarkisme petrarkisme petrarkisme
pidgin pidgin pidgin
pinyin pinyin pinyin
plat plat plat
pleonasme pleonasme pleonasme
plofklank plofklank plofklank
plurale_tantum plurale_tantum plurale_tantum
pluralis pluralis pluralis
pluralis_modestiae pluralis_modestiae pluralis_modestiae
pluralisvorm pluralisvorm pluralisvorm
plusquamperfectum plusquamperfectum plusquamperfectum
pointe pointe pointe
polyfonie polyfonie polyfonie
polysemie polysemie polysemie
polysyndeton polysyndeton polysyndeton
polytonie polytonie polytonie
positief positief positief
possessief possessief possessief
possessieve_samenstelling possessieve_samenstelling possessieve_samenstelling
postjectie postjectie postjectie
postpositie postpositie postpositie
potentialis potentialis potentialis
poëzieliefhebber poëzieliefhebber poëzieliefhebber
praesens_historicum praesens_historicum praesens_historicum
pragmatiek pragmatiek pragmatiek
predicaat predicaat predicaat
predicaatsadjectief predicaatsadjectief predicaatsadjectief
predicaatsbepaling predicaatsbepaling predicaatsbepaling
predicaatsnomen predicaatsnomen predicaatsnomen
predicaatswoord predicaatswoord predicaatswoord
predicaatszin predicaatszin predicaatszin
prefigering prefigering prefigering
prefix prefix prefix
pregnantheid pregnantheid pregnantheid
pregnantie pregnantie pregnantie
presens presens presens
preteritum preteritum preteritum
privatief privatief privatief
proclise proclise proclise
proclisis proclisis proclisis
procope procope procope
programmeertaal programmeertaal programmeertaal
prosodie prosodie prosodie
prothese prothese prothese
prothesis prothesis prothesis
prozarijm prozarijm prozarijm
purisme purisme purisme
purist purist purist
radix radix radix
ratelconsonant ratelconsonant ratelconsonant
rede rede rede
reductie reductie reductie
reductietrap reductietrap reductietrap
reduplicatie reduplicatie reduplicatie
reeksvormer reeksvormer reeksvormer
referein referein referein
referent referent referent
refrein refrein refrein
regel regel regel
regelafstand regelafstand regelafstand
regeltje regeltje regeltje
regelval regelval regelval
register register register
regressie regressie regressie
rekking rekking rekking
rekkingstrap rekkingstrap rekkingstrap
representant representant representant
representatie representatie representatie
rijk_rijm rijk_rijm rijk_rijm
rijm rijm rijm
rijmdwang rijmdwang rijmdwang
rijmelarij rijmelarij rijmelarij
rijmelarijtje rijmelarijtje rijmelarijtje
rijming rijming rijming
rijmlust rijmlust rijmlust
rijmnood rijmnood rijmnood
rijmschema rijmschema rijmschema
rime_batelée rime_batelée rime_batelée
rime_riche rime_riche rime_riche
ronding ronding ronding
rondloper rondloper rondloper
rondschrijven rondschrijven rondschrijven
rust rust rust
rustpunt rustpunt rustpunt
samenhang samenhang samenhang
samenkoppeling samenkoppeling samenkoppeling
samenstelling samenstelling samenstelling
samentrekking samentrekking samentrekking
schakelrijm schakelrijm schakelrijm
schoolduits schoolduits schoolduits
schoolengels schoolengels schoolengels
schoolfrans schoolfrans schoolfrans
schoonschrift schoonschrift schoonschrift
schrijftaal schrijftaal schrijftaal
schrikkelrijm schrikkelrijm schrikkelrijm
schuringsgeluid schuringsgeluid schuringsgeluid
seem seem seem
semasiologie semasiologie semasiologie
semasioloog semasioloog semasioloog
significa significa significa
singulare_tantum singulare_tantum singulare_tantum
singularis singularis singularis
sisklank sisklank sisklank
slagrijm slagrijm slagrijm
slepend_rijm slepend_rijm slepend_rijm
slotrijm slotrijm slotrijm
spelling spelling spelling
spellingregel spellingregel spellingregel
spellingsbeeld spellingsbeeld spellingsbeeld
spellingsvoorschrift spellingsvoorschrift spellingsvoorschrift
spellinguitspraak spellinguitspraak spellinguitspraak
spellingvoorschrift spellingvoorschrift spellingvoorschrift
spellingvorm spellingvorm spellingvorm
spelregel spelregel spelregel
spelvariant spelvariant spelvariant
spirant spirant spirant
spondee spondee spondee
spondeus spondeus spondeus
spraakmelodie spraakmelodie spraakmelodie
spreektechniek spreektechniek spreektechniek
spreekwoord spreekwoord spreekwoord
spreekwoordverklaring spreekwoordverklaring spreekwoordverklaring
staand_rijm staand_rijm staand_rijm
staand_vers staand_vers staand_vers
staande_regel staande_regel staande_regel
stafrijm stafrijm stafrijm
stammorfeem stammorfeem stammorfeem
stamvorm stamvorm stamvorm
standaardisatie standaardisatie standaardisatie
stapelvorm stapelvorm stapelvorm
stellende_trap stellende_trap stellende_trap
stem stem stem
stembuiging stembuiging stembuiging
sterk_werkwoord sterk_werkwoord sterk_werkwoord
stichometrie stichometrie stichometrie
stijl stijl stijl
stijlbreuk stijlbreuk stijlbreuk
stijlkritiek stijlkritiek stijlkritiek
stijlleer stijlleer stijlleer
stijlmiddel stijlmiddel stijlmiddel
stijlregister stijlregister stijlregister
stijlverwantschap stijlverwantschap stijlverwantschap
stijlvoorschrift stijlvoorschrift stijlvoorschrift
stilisticum stilisticum stilisticum
stilus stilus stilus
stoottoon stoottoon stoottoon
subjectsvorm subjectsvorm subjectsvorm
subordinatie subordinatie subordinatie
substantief substantief substantief
suffigering suffigering suffigering
suffingering suffingering suffingering
suffix suffix suffix
sujet sujet sujet
superlatief superlatief superlatief
surinamisme surinamisme surinamisme
svarabhaktivocaal svarabhaktivocaal svarabhaktivocaal
syllabe syllabe syllabe
symmetrie symmetrie symmetrie
syncope syncope syncope
syncopering syncopering syncopering
syneresis syneresis syneresis
synoniem synoniem synoniem
synonymie synonymie synonymie
synonymiek synonymiek synonymiek
syntagma syntagma syntagma
syntaxis syntaxis syntaxis
taal taal taal
taalbad taalbad taalbad
taalbeeld taalbeeld taalbeeld
taalbeschouwing taalbeschouwing taalbeschouwing
taalbesef taalbesef taalbesef
taalbewustzijn taalbewustzijn taalbewustzijn
taalbroeder taalbroeder taalbroeder
taaldier taaldier taaldier
taalgebied taalgebied taalgebied
taalgevoel taalgevoel taalgevoel
taalgevoeligheid taalgevoeligheid taalgevoeligheid
taalkeus taalkeus taalkeus
taalkeuze taalkeuze taalkeuze
taalklank taalklank taalklank
taalkompetentie taalkompetentie taalkompetentie
taalkunde taalkunde taalkunde
taalliefhebber taalliefhebber taalliefhebber
taalmelodie taalmelodie taalmelodie
taalminnaar taalminnaar taalminnaar
taalnorm taalnorm taalnorm
taalpariteit taalpariteit taalpariteit
taalparticularisme taalparticularisme taalparticularisme
taalparticularist taalparticularist taalparticularist
taalpathologie taalpathologie taalpathologie
taalpatholoog taalpatholoog taalpatholoog
taalpsychologie taalpsychologie taalpsychologie
taalpsycholoog taalpsycholoog taalpsycholoog
taalregel taalregel taalregel
taalschat taalschat taalschat
taalsociologie taalsociologie taalsociologie
taalsocioloog taalsocioloog taalsocioloog
taalstandaard taalstandaard taalstandaard
taalstelsel taalstelsel taalstelsel
taalsysteem taalsysteem taalsysteem
taaltechniek taaltechniek taaltechniek
taaltechnologie taaltechnologie taaltechnologie
taaltechnoloog taaltechnoloog taaltechnoloog
taaltypologie taaltypologie taaltypologie
taaltypoloog taaltypoloog taaltypoloog
taalverwantschap taalverwantschap taalverwantschap
taalverzorging taalverzorging taalverzorging
taalvoorschrift taalvoorschrift taalvoorschrift
taalvorm taalvorm taalvorm
tandletter tandletter tandletter
tegenstellingsaccent tegenstellingsaccent tegenstellingsaccent
tekstinterpretatie tekstinterpretatie tekstinterpretatie
tekstmodel tekstmodel tekstmodel
tekstnormalisatie tekstnormalisatie tekstnormalisatie
tekstverklaring tekstverklaring tekstverklaring
tekstvorm tekstvorm tekstvorm
tempus tempus tempus
terugontlening terugontlening terugontlening
terugvertaling terugvertaling terugvertaling
tetrameter tetrameter tetrameter
thema thema thema
thema-rhemastructuur thema-rhemastructuur thema-rhemastructuur
thematologie thematologie thematologie
thematoloog thematoloog thematoloog
tijd tijd tijd
tijdsvorm tijdsvorm tijdsvorm
tijdvorm tijdvorm tijdvorm
titelinflatie titelinflatie titelinflatie
toneem toneem toneem
tongklank tongklank tongklank
tongletter tongletter tongletter
toon toon toon
toop toop toop
topografie topografie topografie
topos topos topos
tour_d’expression tour_d’expression tour_d’expression
transformatie transformatie transformatie
transitief transitief transitief
transliteratie transliteratie transliteratie
trap trap trap
trappen_van_vergelijking trappen_van_vergelijking trappen_van_vergelijking
trapvorm trapvorm trapvorm
trimeter trimeter trimeter
trocheus trocheus trocheus
tussenklank tussenklank tussenklank
tussenrede tussenrede tussenrede
tussenwerpsel tussenwerpsel tussenwerpsel
tweeklank tweeklank tweeklank
uitdrukking uitdrukking uitdrukking
uitgang uitgang uitgang
uitgangsmorfeem uitgangsmorfeem uitgangsmorfeem
uitloop uitloop uitloop
uitspraak uitspraak uitspraak
uitspraaknorm uitspraaknorm uitspraaknorm
uitspraakregel uitspraakregel uitspraakregel
uitsprong uitsprong uitsprong
umlaut umlaut umlaut
umlautsvorm umlautsvorm umlautsvorm
valse_vrienden valse_vrienden valse_vrienden
valtoon valtoon valtoon
verbinding verbinding verbinding
verbuigingsvorm verbuigingsvorm verbuigingsvorm
verdietsing verdietsing verdietsing
verduitsing verduitsing verduitsing
vergrotende_trap vergrotende_trap vergrotende_trap
verhaallijn verhaallijn verhaallijn
verhemelteletter verhemelteletter verhemelteletter
verkleiningsvorm verkleiningsvorm verkleiningsvorm
verkleinvorm verkleinvorm verkleinvorm
verkleinwoordvorm verkleinwoordvorm verkleinwoordvorm
versmelodie versmelodie versmelodie
verspringend_rijm verspringend_rijm verspringend_rijm
verstechniek verstechniek verstechniek
vertaalsysteem vertaalsysteem vertaalsysteem
vertaalwerk vertaalwerk vertaalwerk
vertaling vertaling vertaling
vertalingswerk vertalingswerk vertalingswerk
verteltechniek verteltechniek verteltechniek
vocaal vocaal vocaal
vocaalklank vocaalklank vocaalklank
vocaalstelsel vocaalstelsel vocaalstelsel
vocabulaire vocabulaire vocabulaire
vocalisatie vocalisatie vocalisatie
vocalisme vocalisme vocalisme
vocatief vocatief vocatief
vocativus vocativus vocativus
voegwoordgroep voegwoordgroep voegwoordgroep
volksetymologie volksetymologie volksetymologie
volksmelodie volksmelodie volksmelodie
volkstaal volkstaal volkstaal
volrijm volrijm volrijm
voor-pv voor-pv voor-pv
voorbepaling voorbepaling voorbepaling
voordrachtstechniek voordrachtstechniek voordrachtstechniek
voorkeurspelling voorkeurspelling voorkeurspelling
voornaamwoordelijk_bijwoord voornaamwoordelijk_bijwoord voornaamwoordelijk_bijwoord
voorrijm voorrijm voorrijm
voorvoeging voorvoeging voorvoeging
voorvoegsel voorvoegsel voorvoegsel
voorwaardelijke_wijs voorwaardelijke_wijs voorwaardelijke_wijs
voorwerp voorwerp voorwerp
voorzetselbepaling voorzetselbepaling voorzetselbepaling
voorzetselconstituent voorzetselconstituent voorzetselconstituent
voorzetseluitdrukking voorzetseluitdrukking voorzetseluitdrukking
voorzetselvoorwerp voorzetselvoorwerp voorzetselvoorwerp
vorm vorm vorm
vormvariant vormvariant vormvariant
vrouwelijk_rijm vrouwelijk_rijm vrouwelijk_rijm
waaromvraag waaromvraag waaromvraag
wantaal wantaal wantaal
weesrijm weesrijm weesrijm
wegval wegval wegval
wegwerptaal wegwerptaal wegwerptaal
wellerisme wellerisme wellerisme
wending wending wending
wensen wensen wensen
werkwoordsvorm werkwoordsvorm werkwoordsvorm
wijs wijs wijs
wisselrijm wisselrijm wisselrijm
wisselvorm wisselvorm wisselvorm
woord woord woord
woordaccent woordaccent woordaccent
woordbeeld woordbeeld woordbeeld
woordbestanddeel woordbestanddeel woordbestanddeel
woordbetekenis woordbetekenis woordbetekenis
woordbuiging woordbuiging woordbuiging
woordcomplex woordcomplex woordcomplex
woordeloosheid woordeloosheid woordeloosheid
woordenkeus woordenkeus woordenkeus
woordenkeuze woordenkeuze woordenkeuze
woordenrijkdom woordenrijkdom woordenrijkdom
woordenschat woordenschat woordenschat
woordensmederij woordensmederij woordensmederij
woordenspel woordenspel woordenspel
woordfiguur woordfiguur woordfiguur
woordgroep woordgroep woordgroep
woordkeus woordkeus woordkeus
woordkeuze woordkeuze woordkeuze
woordklank woordklank woordklank
woordspeling woordspeling woordspeling
woordverbinding woordverbinding woordverbinding
woordverklaarder woordverklaarder woordverklaarder
woordverklaring woordverklaring woordverklaring
woordverwantschap woordverwantschap woordverwantschap
woordvorm woordvorm woordvorm
wortelvorm wortelvorm wortelvorm
xenograaf xenograaf xenograaf
xenografe xenografe xenografe
xenografie xenografie xenografie
zelfstandig_naamwoord zelfstandig_naamwoord zelfstandig_naamwoord
zin zin zin
zinsbeschrijving zinsbeschrijving zinsbeschrijving
zinsmelodie zinsmelodie zinsmelodie
zinsrijm zinsrijm zinsrijm
zinsstructuur zinsstructuur zinsstructuur
zinstructuur zinstructuur zinstructuur
zinsverband zinsverband zinsverband
zinsvorm zinsvorm zinsvorm
zinswending zinswending zinswending
zinverwantschap zinverwantschap zinverwantschap
zinvorm zinvorm zinvorm
zuiver_rijm zuiver_rijm zuiver_rijm
zwak_werkwoord zwak_werkwoord zwak_werkwoord
’t_fokschaap ’t_fokschaap ’t_fokschaap
’t_kofschip ’t_kofschip ’t_kofschip